FORMY ROZLICZENIA

Należne za świadczoną pomoc prawną honorarium jest rozliczane w następujący sposób:

I. Porada prawna:

Jednorazowe wynagrodzenie należne za udzieloną poradę prawną wynosi od 200,00 PLN brutto do 300,00 brutto i jest uzależnione od rodzaju sprawy i stopnia jej skomplikowania.

 

II. Jednorazowa czynność:

Jednorazowe wynagrodzenie należne za dokonanie określonej czynności na rzecz Klienta (m.in sporządzenie opinii prawnej, projektu pisma procesowego, projektu umowy lub podjęcie czynności przedsądowych itp.) w wysokości uzgodnionej indywidualnie z Klientem na podstawie rodzaju czynności i stopnia jej skomplikowania.

 

III. Zastępstwo procesowe (prowadzenie sprawy):

Wynagrodzenie należne za reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, mediacyjnym, arbitrażowym, podatkowym, administracyjnym lub sądowoadministracyjnym (w tym bieżące sporządzanie niezbędnych pism procesowych, środków zaskarżenia itp.) w wysokości uzgodnionej indywidualnie z Klientem na podstawie rodzaju sprawy i stopnia jej skomplikowania w oparciu o stawki za czynności adwokackie wyszczególnione w treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1800).

 

IV. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych:

– wynagrodzenie ryczałtowe, które stanowi stałe miesięczne wynagrodzenie za ustaloną indywidualnie z Klientem w umowie zlecenia ilość godzin przeznaczonych w każdym miesiącu na obsługę prawną podmiotu gospodarczego.

– wynagrodzenie godzinowe, które stanowi iloczyn czasu pracy poświęconego na dokonanie określonej czynności lub/i prowadzenie sprawy oraz stawki godzinowej ustalonej indywidualnie z Klientem w umowie zlecenia (wysokość stawki godzinowej zależy od rodzaju czynności lub/i sprawy oraz stopnia jej skomplikowania).