Kancelaria świadczy pomoc prawną Klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym m.in. w sprawach z zakresu następujących gałęzi prawa.

I. Prawo i postępowanie cywilne:

Przykładowe sprawy:

 • o zapłatę,
 • o ochronę własności,
 • o ochronę posiadania,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o ochronę praw konsumentów,
 • o eksmisję,
 • o roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych,
 • o roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
 • o uznanie orzeczeń wydanych przez Sądy zagraniczne,
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • o stwierdzenie zasiedzenia,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej i służebności gruntowych,
 • o rozgraniczenie nieruchomości,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o zachowek,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
 • o wznowienie postępowania,
 • o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • skarga konstytucyjna,
 • skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych,
 • podejmowanie czynności przedsądowych na rzecz Klienta,
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu procesowym i nie procesowym we wszystkich instancjach;
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym,
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu egzekucyjnym,
 • windykacja należności.

II. Prawo rodzinne i opiekuńcze:

Przykładowe sprawy:

 • o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • o uznanie ojcostwa,
 • o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • o zasądzenie, podwyższenie i obniżenie alimentów,
 • o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • o ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • o przysposobienie,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o rozwód,
 • o separację,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej.
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • podejmowanie czynności przedsądowych na rzecz Klienta,
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu procesowym i nie procesowym we wszystkich instancjach;
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu mediacyjnym,
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

III. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

Przykładowe sprawy:

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy,
 • o roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedenia umowy o pracę,
 • o roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • o roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.),
 • o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • o ustalenie prawa do emerytury i renty,
 • o zasiłek.
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • podejmowanie czynności przedsądowych na rzecz Klienta,
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu procesowym we wszystkich instancjach;
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu mediacyjnym,
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu egzekucyjnym,
 • windykacja należności.

IV. Prawo i postępowanie karne, karne skarbowe, wykroczeń:

Przykładowe sprawy:

 • o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (np. zabójstwo, lekki, średni i ciężki uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu itp.),
 • o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. katastrofa w komunikacji, spowodowanie wypadku w komunikacji, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego itp.),
 • o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (np. znęcanie się, uporczywe uchylanie się od alimentacji itp.),
 • o przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (np. zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej itp.),
 • o przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (np. fałszywe zeznania, fałszywe oskarżenia, znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności itp.),
 • o przestępstwa przeciwko mieniu (np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo umyślne i nieumyślne itp.),
 • o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. oszustwo kredytowe, pranie brudnych pieniędzy, pokrzywdzenie wierzyciela itp.),

 

 • o przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej (np. odmowa wykonania rozkazu, napaść na przełożonego, znieważenie przełożonego itp.),
 • o przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby (np. naruszenie regulaminu, stan nietrzeźwości albo odużenia podczas pełnienia służby itp.),
 • o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem.
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym we wszystkich instancjach przed organami postępowania przygotowawczego, Sądami powszechnymi i Sądami wojskowymi.

V. Prawo i postępowanie administracyjne, postępowanie przed Sądami administracyjnymi:

Przykładowe sprawy:

 • o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (np. zabójstwo, lekki, średni i ciężki uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu itp.),
 • o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. katastrofa w komunikacji, spowodowanie wypadku w komunikacji, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego itp.),
 • o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (np. znęcanie się, uporczywe uchylanie się od alimentacji itp.),
 • o przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (np. zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej itp.),
 • o przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (np. fałszywe zeznania, fałszywe oskarżenia, znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności itp.),
 • o przestępstwa przeciwko mieniu (np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo umyślne i nieumyślne itp.),
 • o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. oszustwo kredytowe, pranie brudnych pieniędzy, pokrzywdzenie wierzyciela itp.),
 • o przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej (np. odmowa wykonania rozkazu, napaść na przełożonego, znieważenie przełożonego itp.),
 • o przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby (np. naruszenie regulaminu, stan nietrzeźwości albo odużenia podczas pełnienia służby itp.),
 • o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem.
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym we wszystkich instancjach.

VI. Prawo gospodarcze i handlowe:

Przykładowe sprawy:

 • o zapłatę,
 • o roszczenia z tytułu umowy o roboty budowlane,
 • o uchylenie uchwał organów spółek kapitałowych,
 • o stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek kapitałowych,
 • o wyłączenie wspólnika ze spółki kapitałowej,
 • o zawieszenia praw udziałowych wspólnika spółki kapitałowej,
 • o zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • o roszczenia z weksla.
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu egzekucyjnym,
 • windykacja należności,
 • kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • podejmowanie czynności przedsądowych na rzecz Klienta,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów gospodarczych, statutów, regulaminów, uchwał,
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu procesowym we wszystkich instancjach;
 • reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym.